KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

03/08/2021

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 3232/ KH-UBND về phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu chung của Kế hoạch: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh; Khai thác, phát huy có hiệu quả giá trị của văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ NHCN Chè Phú Thọ sau khi được cấp, gắn mục tiêu phát triển bền vững ngành chè với mục tiêu xây dựng, phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm chè Phú Thọ trên thị trường trong và ngoài nước. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% sản phẩm chè của các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP của tỉnh đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 sao trở lên được tư vấn, hướng dẫn rà soát điều kiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ; Tăng thêm tối thiểu 05 doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ; 100% sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ có thể truy xuất được nguồn gốc, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy chế quản lý của cơ quan có thẩm quyền ban hành; Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng.

Nội dung kế  hoạch gồm:

          (1) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá NHCN Chè Phú Thọ và các sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ

(2) Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng NHCN Chè Phú Thọ

(3) Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ

Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ

Hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến công

 Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ

(4) Đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng

(5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở sữu trí tuệ liên quan đến NHCN Chè Phú Thọ

Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch; xây dựng kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1, mục 2, mục 5 phần II của Kế hoạch; Tổng hợp, đề xuất các dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 3.1, mục 4 phần II của Kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục. Chủ trì tổ chức thẩm định, phê duyệt, ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đánh giá nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ được duyệt; Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch hằng năm của các sở, ngành, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vào dự toán ngân sách của tỉnh hằng năm để tổ chức thực hiện; Là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ… có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hợp phần công việc theo nội dung được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch

Các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh chè có trách nhiệm: Xây dựng, định hình rõ chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh chè của đơn vị; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm chung tay xây dựng, phát triển bền vững thương hiệu Chè Phú Thọ; Tích cực, tự giác thực hiện các khuyến cáo trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến chè an toàn; đẩy mạnh việc đầu tư thâm canh, mạnh dạn dạn đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ chế biến chè, cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến, hệ thống truy xuất nguồn gốc,... để sản phẩm chè của tỉnh đảm bảo rõ nguồn gốc xuất sứ, đảm bảo các đặc tính chất lượng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.  

Chi tiết Kế hoạch số 3232/ KH-UBND

Phòng QLTCCL tổng hợp

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Tất cả: 147,083